I-ສະຫຼັບຝາ

ວິທີແກ້ໄຂ

CNC ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຍົກລະດັບໂຄງສ້າງອຸດສາຫະກໍາດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ຫ້າວຫັນຂອງການຮ່ວມມືແລະການພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີການແກ້ໄຂໂດຍລວມຢ່າງສົມບູນແບບ.

ງານວາງສະແດງຂ່າວ

CNC ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຍົກລະດັບໂຄງສ້າງອຸດສາຫະກໍາດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ຫ້າວຫັນຂອງການຮ່ວມມືແລະການພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີການແກ້ໄຂໂດຍລວມຢ່າງສົມບູນແບບ.